กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปริษา เอี่ยมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมประไพ สอนทอง