กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ ว่องวิไลรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวี โถทัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0