กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์เดช คงสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์