กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทรงศิลป์ โกสูงเนิน
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ ทองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอรพรรณ สุขโข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0