ปฐมวัย

นางบุญตา เนตรชาย
ครู คศ.3

นางสาวปิยรัตน์ บัววร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวประภาภรณ์ วิเชียรปูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0