พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 


    Y     1.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   Y      2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง                     

                   หลากหลายและมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   Y      3.  ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ยึดมั่นใน                           

                   ระบบประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   Y      4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเว้นสิ่งเสพติด และอบายมุข

   Y      5.  จัดบรรยากาศ บริเวณสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ไร้มลภาวะ

   Y      6.  บริการและเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   Y      7.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน   รักการเขียน  รักการ            

                   ค้นคว้าและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   Y    8.  มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


เป้าหมายของโรงเรียน

 

1.  บริการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมตามสาระการเรียนรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ละเว้นสิ่งเสพติด   และอบายมุข

2.  จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมนักเรียนให้ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย สืบสานวัฒนธรรม และรักความเป็นไทย

4.  จัดหาเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้จากเทคโนโลยีต่างๆ

5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.  พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

7.  ปรับปรุงระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ