วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


               

           “ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม  นักเรียนมีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ 

มีความรู้คู่คุณธรรม   สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   ยึดมั่น     ในระบอบประชาธิปไตย  มีทักษะ

การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”