ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและสภาพทั่วไป

                โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์  66130    โทรศัพท์  056-667254   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีประวัติพอสังเขป   ดังนี้

                โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  1  จนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  247  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน 15  คน  เป็นชาย  6  คน  เป็นหญิง  9  คน  วุฒิปริญญาโท  3  คน  ปริญญาตรี  11  คน  อายุเฉลี่ยของครูประมาณ  45  ปี  ประสบการณ์การทำงานของครูโดยเฉลี่ย  22  ปี  มีอัตราจ้าง  3  คน ลูกจ้างชั่วคราว  1  คน

                มีอาคารเรียนจำนวน  2  หลัง  เป็นอาคารไม้  2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง

อาคารห้องสมุด  1  หลัง   มีห้องอาหารซึ่งต่อเติมจากใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่เป็นไม้  มีขนาดใหญ่ใช้การได้ดี  นอกจากนั้นยังมีบ้านพักครูอีก  4  หลัง  สนามบาสเกตบอล  1  ที่  สนามฟุตบอลมาตรฐาน  1  สนาม

                โรงเรียนมีพิเศษห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์  18  เครื่อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  ห้องวัฒนธรรม  1  ห้อง  ห้องสมุด  1  ห้อง  ห้องพยาบาล  1  ห้อง      ห้องศิลปศึกษา  1  ห้อง  ห้องการงานอาชีพ  1  ห้อง   นอกนั้นก็ยังมีแหล่งเรียนรู้สวนป่าทองอีก  1 แห่ง

                ลักษณะที่ตั้งของชุมชนจะเป็นในลักษณะที่ชุมชนอยู่กลางและมีโรงเรียนขนาบทั้ง  2  ด้าน        

มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ  อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม  ฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจน  ชุมชนให้ความสำคัญต่อสถานศึกษาไม่มากนัก

                ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่  ระดับอนุบาล  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่  1  และ  หมู่  5